ګورئ هوښیاري وکړئ

sarhadګورئ هوښیاري وکړئ

راشئ سره یو شو نورې لارې نن تړلي دي

هغه پرونۍ رڼې کوڅې نن تیارې شوي دي

راشئ یوګډسوچ ته په جرګه شوموده لنډه ده

هغه ځپل شوی لیوان بیرته په پښووشوي دي

ګورئ ورکیدوته مودښمن له هرڅه تیردی نن

ځینې زمونږکتارنه ددښمن خواته تیرشوي دي

پریږدئ تربګني راشئ یوموټی کاروان وباسوو

زمونږه لویې لارې ته دغلوو مشران وتلي دي

ګورئ هوښاري وکړئ دژونداومرګ کیسه ده نن

خاورې او ټاټوبي ته پردي نن ډیربرګ شوي دي

زه سرحداوس وایم هرافغان ته سرګریوان ته کړئ

ومنئ په خپلوکې ژوندي داادیرې نن ډکې شوې دي

امرالدین سرحد

مسکو

۲۴/۰۶/۲۰۱۶

Comments are closed.