(زبات(زباد

لیکوال: محمدعیان «عیان» په کونړکې احسان کولوته زبات(زباد) وایي.څوک چې دچاسره څه ناڅه مرسته اوښه وکړي اوبیایې ورته یادوي نووایي چې پې زباتوي یې.یانې دخپلومرستواحسان پې کوي.   جمال خان وایي: ګل کاکا یوه ورځ خرراکړی وچې خپل پټي ته … بشپړه لیکنه

کــــــــــــــڅ

لیکوال: محمدعیان«عیان» زړګیه صبردې په خدای شه + ددریابونومایان غاړې له راځینه               مونږپه کونړکې «ساحل» ته «کڅ» نه وایو.هلته ساحل ته غاړه وایي. پاسنۍ لنډۍ یې ښه بیلګه ده. یانې چې ددریابونودمنځ نه مایان(کبان … بشپړه لیکنه

ټوکه که پټاکه؟

ریشتیانۍ کیسه: لیکوال: محمد عيان “عيان”   مشران وایي چې ټوکه کوې خیردی، خوچې درنه پټا قه (پټاکه) نه شي. یانې چې په جنګ جګړې وانه وړي.   ماشومان یوبل سره ټوکې ټکالې کوي،لښتې لرګي یوبل ته خوځوي، یوبل ته … بشپړه لیکنه

پــا سنی کاکا

لیکوال: محمد عيان “عيان” دلیکلونیټه یې: ۱۳۵۷   دهغه په خوله نن قچه(کچه)ګوته نه ننوتله اوداسویلولړې یې راخورې کړې وې. په سپیمو(سپیږمو)به یې زرزربادونه ایستل اولاکله کله به یې خپله کوزنۍ شونډه په پاسنوغاښونو وچیچله اوبیابه یې بل اوسیلی وښکو(وایستو). … بشپړه لیکنه

(لنډه کیسه (کشــــــــتۍ

  لیکوال: محمد عیان  <<عیان>> دلیکلونیټه یې: ۱۳۶۲   هغوی چې کشتۍ ته ختل نودسمندرټولوکړاوونوته یې سینه پراخه کړې وه. باوریې درلودچې په سمندرکې بادشته،باران شته،توپان هم کله کله پیښیږي اوددې امکان شته چې بیړۍ په چړوخیژي،ونښلي اودایې هم په … بشپړه لیکنه

چپه کښ مې په کاردی

<<لیکوال: محمد عیان  <<عیان چپه کښ مې په کاردی  ډیرپخوامې یوناولګی شانته د «چپه کښ» په نوم لیکلی ؤچې په وروسته کلونوکې د کتاب په ډول چاپ شو, خو زماسره ددغه ناولګي یوه ګڼه هم نه شته دی.اوس غواړم چې … بشپړه لیکنه

دواده په هیله:لنډه کیسه

لیکوال: محمدعیان«عیان» ا دلیکلونیټه یې: ۱۳۴۵ دهغه په ږیره کې سپین ډکي لګیدلي وو،خودورکوټیوالي عادت یې لااوس هم درلود.خپله پوزه یې دکیڼ لاس دکرتۍ په لستوڼي پاکه کړه اووې ویلې: خدای خومهربانه دی یو وخت به زمادکوژدن خواږه هم وڅکې.ته … بشپړه لیکنه

پلازمینه که کندارشي

«محمدعیان«عیان که کندارموپایتخت شي څنګ به ښه وي+ که بیدارمو آ،زوړبخت شي څنګ به ښه وي دآسمان کاسه یې ښه ډیره پراخه + هم خدای ځمکه ده ورکړې ډیره پړاخه دمیووباغونه یې هم ښه حاصل خیزه+ اوفصلونه یې رسیږي ډیرپه … بشپړه لیکنه

دپیسوارمان:لنډه کیسه

محمدعیان<<عیان>> دلیکلونیټه یې: ۱۳۴۳ په هغوی باندې نن دماتم شپه وه ،ځکه چې دجوپې خریې ناروغه و.داسې ناروغه وچې درغیدوتمه یې ترې غوڅه شوې وه.موراوزوي دواړوسرونه په ځنګنونوایښودلي وو. خدای خبرچې څه چروتونه به یې وهل. دړندې زوي لا اته … بشپړه لیکنه

جوارګر: لنډه کیسه 

محمدعیان«عیان» دلیکلونیټه یې:۱۳۴۲ ددوبي مازیګروخولمرلاتراوسه په غرونوولاړو.په دې وخت کې جمال خان دلاس نه ونیولم اوراته وې ویل چې راځه د بازارخواته چکرووهو!که څه هم زماپه یوبل ځای کې کارو، خودده دزړه نه تیر نه شوم. دڅادرپلومې په ځان پسې … بشپړه لیکنه