!د خپلو ماشومانو لپاره پښتو نومونه غوره كړئ

:د هلکانو نومونه

اټک ، اختر ، اجمل ، اوښتون ، اتل ، انگار ، اميل خان ، ايمل ، انځور ، اباسين ، ازمون ، ارمان ، اند، اڅک ، انځرگل ، اوڅار ، ببری ، بختور ، بېټ ، باتور ، بهادر ، بری ، باز گل ، باز ، برمل ، بڅرکى ، بريالی ، بهير ، پامير ، پروټ ، پسرلی ، پېزوان ، پاچا ، پردېس ، پتيال ، پتنگ ، پښتون ، پاڅون ، پتمن ، پرتمین ، پولاد ، پیاوړی ، پيوستون ، پټان ، پېوند ، تاند ، تکل ، توريال ، تړون ، توريالی ، تازه گل ، چمبېلى ، چمتو ، چنار ، چارگل ، څاروان ، څرک ، څپاند ، څرگند ، څراغ ، ځونډی ، ځلاند ، ځير ، ځيگر ، ځواک ، ځيږ ، ځيرک ، خوشال ، خپلواک ، خوځښت ، خيال ، خاورين ، خيبر ، خندان ، خوازک ، دريا خان ، دريځ ، روښان ، رښتين ، رنگين ، روان ، ريدی ، ژړک ، ژوند ، ژوندون ، زمری ، زمريالی ، زمرک ، زرغون ، زړگی ، زيار ، زېړگل ، زلمی ، زغرد ، زړور ، زيارمل ، زېرى ، زرين ، ستوری ، سپېلنی ، سلېمان ، سمسور ، سوبمن ، سمندر ، سهارگل ، سمون ، سحر ، سيلاب ، سيلان ، سباوون ، سپين غر ، سورگل ، سرتور ، سيال ، سپېڅلى ، سپين گل ، سورغر ، شپون ، شمشاد ، شپونکی ، شين گل ، ښاد ، ښادمن ، ښالم ، ښايسته خان ، غاټول ، غروال ، غبرگون ، غازي ، غورځنگ ، غرغښت ، غيرت ، غرنى ، غرزی ، غمی ، غښتلی ، غشى ، کاروان ، کليوال ، کشمالی ، كنيشكا ، کروړ ، كوچى ، گټيالی ، گړندی ، گلالی ، گلاب ، گران ، گلبڼ ، گهيځ ، گلورين ، لونگين ، لېوال ، لرغون ، لونگ ، لمر ، لالی ، لمرڅرک ، ماکو ، مړوند ، مېوند ، مېړنی ، ملنگ ، مين ، مينه گل ، مينه ناک ، مينه پال ، ميرويس ، منگول ، مټور ، منلی ، مرغلين ، مخکښ ، ننگ ، ننگيالی ، نوښت ، نوميالی ، نښتر ، ولسمل ، ودان ، وياړ ، وياړمن ، ويال ، ورين ، واکمن ، هېواد ، هاند ، هوډ ، هوډمن ، يون ، يرغل ، يما.

۱۹۲ نومونه

:د نجونو نومونه

اوږۍ ، اوښکه ، اناره ، اورنۍ ، اورځلا ، اشرفۍ ، بدرۍ ، برېښنا ، ببرۍ ، بېديا ، بلبله ، بخمله ، بسوگله ، بڼکه ، بختوره ، پتمنه ، پرخه ، پلوشه ، پرتمينه ، پاولينه ، پسته ، پستکۍ ، پښتنه ، پاڼه ، پانگه ، پرخه ، پتاسه ، پېروزه ، تلوسه ، تورپيکۍ ، تالنده ، تمامه ، تاتره ، توتکۍ ، تانده ، تنکۍ ، څپه ، څانگه ، ځلانده ، ځلبله ، ځلا ، ځولۍ ، خزانه ، خياله ، خوږه ، خندا ، خولگۍ ، خوماره ، خيال مينه ، خيبره ، درخانۍ ، درانۍ ، درخو ، دولته ، ډېوه ، ډالۍ ، رڼا ، راڼۍ ، روښانه ، روهيله ، روهيلۍ ، ژمنه ، ژېړکه ، زرغونه ، زاڼه ، زرلښته ، زردانه ، زرپاڼه ، زرينه ، زرمينه ، زرڅانگه ، زرکه ، زربخته ، سارا ، سارکه ، سارمکۍ ، سارمه ، سپرغۍ ، سوله ، سپينه ، سنځله ، سپوږمۍ ، سوریا ، سېلۍ ، شانداره ، شغله ، شمله ، شاترينه ، شامسته ، شامتوره ، شربت گله ، شين خالۍ ، شينکۍ ، شيرينو ، شېبه ، ښايسته ، ښارو ، ښکلا ، ښاپيرۍ ، غونډۍ ، غورځکه ، غرنۍ ، غونچه ، غاړه كۍ ، غوټۍ ، غرڅنۍ ، غاټوله ، کوچۍ ، کليواله ، کيږدۍ ، کوکۍ ، کوتره ، گلبشره ، ګل غوټۍ ، گرانه ، گل اندامه ، گلبدنه ، گل لمنه ، گوربته ، گل څېره ، گېډۍ ، گل څانگه ، گورگره ، گلپاڼه ، گلورينه ، گل مکۍ ، گلالۍ ، لښته ، للمه ، لېمه ، لونگينه ، لمبه ، لونگه ، ليندۍ ، مېړنۍ ، ملالۍ ، موسکا ، مينه ، موماڼه ، ميمونه ، ململه ، مالداره ، مرغلره ، مکۍ ، مڼه ، مېلمنه ، ملاله ، مسته ، ملنگه ، مرغۍ ، نازو ، نتکۍ ، نغمه ، نېکمرغه ، ننداره ، نينه ، نېکبخته ، نيازمنه ، واورينه ، وږمه ، ولوله ، وياړمنه ، وړانگه ، ورېښمينه ، هوسۍ ، هوسا ، هسکه ، هوا ، هيله ، هيلۍ ، سلگۍ ، سياله ، سپېڅلې ، سايره ، سندره .
۱۷۵ نومونه
:را غوڼد ونکۍ
طا هر کا ڼۍ