د انارکلي اوښکو ته!

د انارکلي اوښکو ته! عبدالباري جهاني انارکلي اوښکي دي مه تویوه دا مرغلري خریدار نه لري د دې بې دردو په ټاټوبي کي بازار نه لري دا جلادان ستا له زاریو سره کار نه لري اوس هغه ښکلی کابل ستا … بشپړه لیکنه

اودګمبیري دډاګ ګل ورژیدو

محمدعیان«عیان»                 اودګمبیري دډاګ ګل ورژیدو   ***** :دافغان ـ جاپان اتل،ډاکترتیڅوناکامورا(مراد کاکا)په یاد ***** دګمبیري په وچه دښته کې به مرغوله تندې نه سلګۍ وهلې هلته دشګو، ګټو، کاڼوپه غیر بل څه … بشپړه لیکنه

 !اوداشغال په ځدلمبه شئ

محمدعیان«عیان»       ***** ای زما دملک آسمانه ای اوچت اوچتوغرونو اوای وچووچوتړو ای خورو ورو درو                                                          اوای تکوشنوناوونو ای ځنګلونو                                                                   ای باغونو ای سپیروخړوډاګونو اوای خړوخړوخاورو ای څپاندڅپاندسیندونو ***** ای خوږو توروموماڼو سروکرکڼو سروکرواړو ای غوزانومرخڼیو ای بادامواوپیستیو اینځرانواوتوتانو ای سنځلوپستوولوـ … بشپړه لیکنه

ورورګلوۍ

ورورګلو ځينې ، ځینې په نامه باندې افغان دي په باطن کې ددې خاورې دښمنان دي په هویت د افغانیت باندې شرمیږي ځینې اوس لا په قدرت کې حاکمان دي د تعصب اود نفاق اوریې بل کړی ډیر بې رحمه … بشپړه لیکنه

دهاشم دقیق په یاد

 محمدعیان «عیان» هغه راته په پارسي ویل:«بذات اقدس قسم می خورم که مرا میکوشه».«په پاک ذات سوګند خورم چې ماوژني». د«خاد» دوزخي جاسوسي سازمان مې داسې سخت تعقیبوي چې په خپل کورکې شپه نه شم کولای؛ ځکه خونن شپه ستاسره … بشپړه لیکنه

دوطن اتلانوته

د وطن اتلانوته ژوند کې کله ښې شیبې، ساړه ایام شته لکه ورځ چې مازیګرلري ماښام شته کار،زحمت او ارادې چې سره یو وي بیا فرصت دښوشیبو دښه انجام شته د وطن مور ته به ویاړ او افتخارشي چې په … بشپړه لیکنه

مونږ تر څو به ؟

مدې تیرې شوې کلونه انتظار یو په خیالونو، تصورکې د روزګار یو دهر پوه او مبتکرپه تمه ناست یو لا یې ضعم ، کار نامو ته امیدوار یو پدې هیله چې بـــه سوله ، امن را شي په هر لوري به اخته … بشپړه لیکنه

و ځ تربله

ورځ تر بله خرابیږي دا وطن په نفاق کې نه جوړیږي داوطن د بې رحمه او مکار دښمن دلاسه هره خوا په اور سوزیږي دا وطن په قومونو او خیلونو یو بیل شوی جنګ،جګړوسره ورانیږي دا وطن د دالرو او … بشپړه لیکنه