دخوشال په فکر پوهې ته دلاس رسۍ لار اوشرایط

    شپږمه برخه   دخوشال په فکر پوهې ته دلاس رسۍ لار اوشرایط   رڼاګل اریوبزی   ب – ټولنیزچاپیریال: انسان په خالي فضا کې ګوښی اوانفرادي ژوند نه کوي بلکې طبیعي او ټولنیزو اړیکو راچاپیر کړی دی او … بشپړه لیکنه

د خوشال خټک په فکر کې د عالمانو ځای

    رناګل اریوبزی                         پنځمه برخه خوشال خان اوعام ج – دخوشال خټک په فکر کې دعالمانوځای: په تیر بحث کې مو ولیدل چې خوشال خټک علم ته دفرض په سترګه ګوري اوزده کړه يې ترعباداتو لوړه بولي. دی په … بشپړه لیکنه

خوشال خان او علم

  رڼاګل اریوبزی پنځمه برخه خوشال خان او علم الف – خوشال خان زده کړې: دلته تر ټولو د مخه باید وویل شي چې دانسان پوهه مطلقه نه ده، بلکې نسبي یا تاریخي ده. مانا داچې انسان دمور له نسه … بشپړه لیکنه

د خوشال خټک سیاسي او ټولنیز نظریات

    د خوشال خټک سیاسي او ټولنیز نظریات                                                     څلورمه برخه   رڼاګل اریوبزی   ج ـ په بشري ټولنه کې انساني حقوق: د خوشال خټک زمانه، دمنځنیو پیړیو وروستۍ برخه، د مطلقو ټولواکانو، امیرانواو امپراتورانو زمانه وه. په … بشپړه لیکنه

رئيس

رئيس ډاکټر لمر د ورځې لس بجې دي. د پلار معاينه خانې ته په خپل کريمي والګاه موټر کې راغلم، پلار مې د معاينه خانې په انګړ کې درېدلی دی. پلاره سلام! خيرت خو دی ولې نا کراره يې! هېڅ … بشپړه لیکنه

د خوشال خان سیاسي اوټولنیز نظریات

                                    څلورمه برخه                   رڼاګل اریوبزی   د خوشال خان سیاسي اوټولنیز نظریات ب – دمطلق نظام په ځای د مطلق ټولواک اصلاح کول خوشال خان په بشري ټولنه کې د حق اوعدالت د لارې یو مخکښ او نه ستومانیدونکئ مبارزو، ظلم … بشپړه لیکنه

د خوشال سیاسی اوټولنیز نظریات

څلورمه برخه د خوشال سیاسی اوټولنیز نظریات رڼاګل اریوبزی الف – له ټولواکۍ اوتلواکۍ نارضایتي؟ د مغولوپه دولتي دستګا کې دخوشال خان دنده نظامي او هم سیاسي وه. نظا مې په دې مانا چې دی د دوه زره کسیز لښکر … بشپړه لیکنه

خوشال خان او جنګ:  خوشال د افغان په ننګ دمغول سره په جنګ

دریمه برخه خوشال خان او جنګ ۳ رڼاګل اریوبزی  خوشال د افغان په ننګ دمغول سره په جنګ: په دې هکله چې خوشال ولې او څنګ د مغولو له ملګرتیا څخه لا س واخیست، ډیر څه لیکل شوي دي اوهر … بشپړه لیکنه