دخدای دمخلوق په خد مت کی دفخرافغان ژوندون : او د خدایی خدمتګارو بیتاوه پاڅون / رڼا ګل اریوبزی

رڼا ګل اریوبزی r.aryobsei@gmx.de دخدای دمخلوق په خد مت کی دفخرافغان ژوندون او د خدایی خدمتګارو بیتاوه پاڅون اوومه او وروستی برخه په پښتنو کی دتشد داو د هند په نیمه وچه کی دانګریزی ښکیلاک ضد مبارزه کی لاسته راوړنی … بشپړه لیکنه

دخدای دمخلوق په خدمت کی دفخر افغان ژوندون

 رڼاګل اریوبزی r.aryobsei@gmx.de او دخدایی خدمتګارو بی تاوه پاڅون شپږمه برخه د پښتنو په اقتصادی ژوند کی بنسټیز اوښتون دټولو وروسته پاتی ټولنو په څیرپه پښتنی ټولنه کی هم ځمکه اومالداری«لومړی سیکټور» اویو څه لاسی صنعت«دوهم سیکټور» دکورنیو عایداتو سر … بشپړه لیکنه

د خدای دمخلوق په خدمت کی دفخر افغان ژوندون

رڼا ګل اریوبزی پینځمه برخه او دخدایی خدمتګارو بی تاوه پاڅون دمرګ له زندۍ دپښتو ژبی ازادول ژبه دهر کام یاملت دخپلمنځی پوهاوی ـ راپوهاوی او په ټوله کی دپو هیدنی تر ټولو مهمه او اغیزناکه لار ده.انسان دژبی په … بشپړه لیکنه

یوه دیپلوماتیکه اصطلاح     

لیکوال: محمدعیان«عیان» Persona nan grata  پرسونا نانګراتا   دایوه داسې ایستیلا(اصطلاح) ده چې په دیپلوماتیک ژوند کې ورنه کاراخیستل کیږي. کله چې په یوه هیوادکې بهرنی دیپلومات په کومه غیرې قانوني کړنه تورن شې نوددغه هیوادچارواکي یادشخص د«پرسونانانګراتا»په توګه اعلانوي … بشپړه لیکنه

دخدای دمخلوق په خدمت کی د فخر افغان ژوندون

رڼا ګل ار یوبزی دخدای دمخلوق په خدمت کی د فخر افغان ژوندون او دخدایی خد متګارو بی تاوه پاڅون څلورمه برخه په پښتنی ټولنه کی دمیرمنو دحیثیت اومقام د وچتولو له پاره مبارزه دپښتنو په کلتور کی د میرمنو … بشپړه لیکنه

دخدای دمخلوق په خدمت کی دفخر افغان ژوندون

رڼا ګل  اریو بزی او دخدایی خدمتګارو بی تاوه پاڅون دریمه برخه دپښتنو بچیانو دښوونی او روزنی له پاره مبارزه  دپاچا خان او دخدایی خدمتګارو دبی تاوه پاڅون موخه دخدای مخلوق یانی دټول بشریت خدمت وچی سیاسی،ایتنیکی(نژادی)او مذهبی پولی یی … بشپړه لیکنه