د خدای دمخلوق په خدمت کی دفخر افغان ژوندون

Comments are closed.