راځه ورو وروناوکي

مبارکه مو دا ښادي شه

قدم اخله په لیموکې

په نصب مو خوشالي شه

——

نن ښادی ده خوشالي ده

دا د مینې خوږ ارمان دی

د یو نوی ژوندون پیل دی

نوی عهد نوی پیمان دی

هرخوا بل دی مشالونه

زیب او زر موزندګي شه

قدم اخله په لیمو کې

په نصب مو خوشالي شه

د نجونو مینځ کې هر قدم په مکیزو ګده

ښکلې ناوې قدم ورو ورو ګده

ډیر ګیله من یمه زه

په زړه غمجن یمه زه

د ستا د حسن ،ښکلا

ډیر ارمانجن یمه زه

قدم راواخله هر قدم دې په نخرو ګده

ښکلې ناوې قدم ورو ورو ګده

شیرین رخسار مزه کا

ډول او سینګار مزه کا

ستا د ښکلا نه لوګی

شیرین ګفتار مزه کا

در سره زیبي شینکی خال پاس په ابرو ګده

ښکلې ناوې قدم ورو ورو ګده

——————————-

سمیع الدین افغاني

۳ – ۱ – ۲۰۱۸

م۰کال

Door Guest