جنگهای کابل (۱٣٧٥- ١٣٧١خورشیدی)
یک تألیف ماندگار از جنرال سید عبدالقدوس سید
از جنگهای کابل بین سالهای ۱٣٧٥- ١٣٧١ همه خبر داریم و میدانیم که در آن سالها ما نشان دادیم که واقعاً کی هستیم و تا کجا مبانی هموطنی و تا کجا به اصول بین اللملی پابند می باشیم. به عبارت دیگر جنگ های بین تنظیم های به اصطلاح جهادی ذات و سرشت و ماهیت ما را عریان کرد و به جهان و جهانیان نشان داد که در اصل ما به چه پیمانه پابند عرف و اخلاق بین المللی میباشیم.
وقتی که تألیف فاخر و ارجمند جنرال سید عبدالقدوس “سید” را ورق میزدم از دو منظر دچار بهت زدگی و حیرت شدم، یکی اینکه بار نخست به توانایی های دانشی و عاطفی یک انسان صاحبدل و با وجدان پی بردم و دریافتم که یک مصیبت عمومی تا کجا رگ رگ جان یک افسر با شرف را تکان داده و او را به دریافت های ادراکی و درموارد زیاد به شناخت اشراقی در باب مردم و میهنش رسانده است.
من تصور خام و کالی از جنگهای خانمانسوز داشتم لیکن با خواندن کتاب جناب سید دریافتم که قضیه چه مقدار عمق و پهنا دارد و بدون تعارف گویی یک بار دیگر خود را در درون ویرانگری ها، آدمکشی ها، رذالت ها و ناجوانمردی هایی یافتم که از شماری دکاندار دین، نسبت به بیچاره ترین و بینواترین قشر جامعۀ ما سر زده بود.
من از جنرال فرهیخته، صاحبنظر و بلند اندیشه سپاسگذارم که اثر ذیقیمتی را در اختیار ملت ما قرار داده و پژوهندگان تاریخ را به درون یک تراژیدی استخوانسوز روزگار رهنمون شده است.
باشد که این تألیف کم نظیر دست به دست بگردد و چشم جعل کنندگان و دروغ پردازان تاریخ معاصر ما را بر روی واقعیت های ناگفته باز کند و آنها را به راه راست رهنمون شود.
دیدگاه انسانی، انشإ عالی و موضع گیری های شجاعانه و صادقانۀ آقای جنرال سید عبدالقدوس سید تحسین بر انگیز است. اعضای کلوپ قلم این کار بزرگ و انشإ این کتاب نفیس را می ستاید و همگان را به مطالعۀ آن دعوت مینمایند.

Door Guest