آگاهی فاتحه و مجلس ترحیم

انالله و انا اليه راجعون

شهید تورن جنـــــرال محمد شــــریف سابق رئیس عمومی راه و میــــدان ســـازی وزارت فوایدعامه و انجنیر فریدالدین غیاثی سابق   کارمند ملل متحد ، پدر کلان ها . بی‌بی حاجی شفیقه صمیم شریفی و بی‌بی حاجی آسیه غیاثی مادر کلان ها .

انجنیر محمد نجیب شریفی پدر،  دوکتورس فریده شریفی غیاثی مادر ، یلدا شریفی و آریانا شریفی خواهران

دوکتورس پلوشه صمیم عمه ، دوکتورس آرزو بهره مند غیاثی خاله .

انجنیر بشیر شریفی ، شعیب شریفی ، سیر شریفی ، انجنیر ادریس شریفی ، انجنیر الیاس شریفی، دگروال متقاعد عبدالاحد صدیقی پیلوت ، انجنیر عبدالعظیم راهی‌ ، انجنیر عبداللطیف راهی‌ ، دگروال  عبدالمجید صدیقی و محمد عمر افضل پیلوت کام ایر کاکا ها .

فرید احمد غیاثی و دوکتور احمد فرید غیاثی ما ما ها .

ویرا شریفی ، مهریه شریفی ، تهمینه راهی‌ شریفی ، څانگه صدیقی شریفی ، شهیره صدیقی شریفی ، شهناز راهی‌ ، فاضله راهی‌ ، حمیده معابر ، زرغونه راهی‌ و دنیا پریان افضل خانم های کاکا ها .

دوکتور سید داود شاه صمیم شوهر عمه ، دوکتور همایون بهره مند شوهر خاله .

 وږمه  ساعی ، آسیه راهی‌ ، ویدا افضل و مدینه راهی‌ دختران کاکا ها .

راشد راهی‌ ، سنگر راهی‌ و مسیح راهی‌ پسران کاکا ها .

سید حارث شاه صمیم و سید عمران شاه صمیم پسران عمه .

(نسبت شهادت سلیمان شریفی جوان هژده ساله به اطلاع دوستان میرسانند که مراسم فاتحه مرحومی) زنانه و مردانه

بروز شنبه  سه مــــارچ  ســـــال روان  (03.03.2012)  از ساعت  13:30 الی‌  15:30 در شهــــر

Eindhoven کشور شاهی‌ هالند در آدرس ذیل برگزار میگردد :

آدرس مسجد :

Kastelenplein 169 A

5653 LX Eindhoven

Holland (Nederland)

تیلیفون های معلومات :

0032 11 72 76 21   /   0031 64 38 27 553

0031 61 45 58 218   /   0031 61 50 73 261

0031 64 11 36 482

Comments are closed.