د پا کستان په پنجاب کې پولییسو هغه کس ونیو چې د مړیو جسدونه په یې د قبر څخه را ایستل او خوړل به یې

Door Guest