د هسپانیا د فتبال کلپ ریال مادرید د ۱۹۹۳ کال را پدی خواه د لمړي ځل لپاره د هسپانیا د فوټبا ل په کورنیولوبو کې

.د فوتبال کپ وګا ټو

.وروسته بیا د جام د ګټلو په ویاړ د جشن په مراسیمو کې ۱۵ کیلو یې کپپ د بس د سر نه د سرخیو راموس دلاس نه کته

په ځمکه ولوید او د بس تر ټیر لا ندي ټو ته ټو ته  شو

 

Door Guest