: د مبارکی پیغام

رهرڅه له مخی ستاسومحترمینو پاک حضورته تحپه یی نبوی پیش کوم چی عبارت ده له اسلام علیکم ورحمته الله څخه اورسته له سلام نه تاسو ده افغان راډیو سی له شکلی اوزیبا پکتیکا ولایت نه ده انټرنیټ په پاڼه اروم … بشپړه لیکنه

: د مبارکی پیغام

ترهرڅه له مخی ستاسومحترمینو پاک حضورته تحپه یی نبوی پیش کوم چی عبارت ده له اسلام علیکم ورحمته الله څخه اورسته له سلام نه تاسو ده افغان راډیو سی له شکلی اوزیبا پکتیکا ولایت نه ده انټرنیټ په پاڼه اروم … بشپړه لیکنه