ورځ تر بله خرابیږي دا وطن

په نفاق کې نه جوړیږي داوطن

د بې رحمه او مکار دښمن دلاسه

هره خوا په اور سوزیږي دا وطن

په قومونو او خیلونو یو بیل شوی

جنګ،جګړوسره ورانیږي دا وطن

د دالرو او کالداروپه حساب کې

په پردو باندې خرڅیږي دا وطن

په هر لوري بې وسي ده مایوسي ده

ټول په وینو کې لمبیږي دا وطن

د وطن ټوله هستي یې رانه لوټ کړه

کار زحمت باندې جوړیږي دا وطن

لا ترڅو به مونږ په خپلو کې جنګیږو

ځان ،ځاني کې تباه کیږي دا وطن

افغاني مینه، احساس که مو نصیب شي

سر منزل ته به رسیږی دا وطن

——————————–

سمیع الدین افغاني

۴– ۹ – ۲۰۱۸

Door Guest