زمادقبرپه شناخته


محمدعیان«عیان»

ا د یــره کـې مـې د قــبرلټـه وکــــــړئ!+

ورته وګورئ په شناخته یې څه لیک دی

پې ښکل شوي به وي دغه څـــوبیتونه+

شـعرنه، دزړه بــړاس ډرامـاتیــک دی

*****

د«کرزي» مرزي نه واخله پاچاګیان دي+

تـر«بــل زي» (۱) «احـمدزي» پـــــورې

ټول ترپایه«شاه شجاع»شاه شجاع ګان دي+

کــه ریـشـتـیا تـــاریــخ یـې ګــــــــــــورې

*****

اوچې خپسه دښکیلاک په وطن راغله+

زړه مې بندشودوعاوکړه خپلې مــورې

ددوه زره، دویــم کـا ل، دویــمه شپه وه+

زړه نیژدې وچې وی چاودې له دې لورې

*****

لـــه هغـې ورځـې نیــولــې بیــا تـــرننـــه +

رنګارنګ امراض مې ټول وجودکې ښوري

امـریـکا بـه شـرمیـد لـې بیـرته وځي+

د«اډو»او«کوچنډو»(۲) سره مختورې

*****

د«زي»«زي»او«دبل زي»مخ به ورتورکړئ+

(۳)اوپه خره باندې بې سورکړئ په شمــکورې

*****

استعمارچې مې له خاورې نه واپس شو+

بیــادوعـا راته کـــوئ پـه زورې زورې

*****

د«عیان» شمله به هسکه ترآسمان شي+

ورسره به وي میلیونه شملې نـــــورې

*****

۱) : بل یوچې راځي.)

(0)     ۲): یوه پګړه کوټ بنګار،یوپګړه بچي ،زاړي بوواري، آګااوبرګاهم ورته ویلی شو.)

(1)    ۳): په ړندوسترګو، په پټوسترګو.)

دلیکلونیټه یې:               /۱/۲/۲۰۱۵/ ــ /۳۰/۱۱/۱۳۹۳

پای

زما دقبردشناختې دپاره

*****

زماژوند د«خلکولار»کې وقف شوی+

ترهغې چې څومې سا وه اوژوندی وم

*****

اوس به روح زماپه هغه ورځ خوشال وي+

چې ولس مې له«ښکیلاک»«زبیښاک»نه خلاص شي

*****

دلیکلونیټه یې: ۴/۱۲/۱۳۹۳/ ـ ۲۳/۲/۲۰۱۵/ سهارشپږنیمې بجې

پای

اودقبرپه شناخته مې

*****

زماقبرته لاس جګ کړئ، دوعاوکړئ!+

داورزیـاته کړئ چې خلــکونه قربــان ؤ

ښه ځواني یې شوه دولس په لارکې خاورې+

خـــاورې مــه شـه همـدغـه یې سترارمان ؤ

*****

اوپه خپله عقیده بانې ترمرګه ټینګ ولاړؤ+

که خـوښۍ کـه کـمزورۍ اوکـه توپــــان ؤ

ډیربې باکه له خپل ژوندنه په کې تیرؤ+

ځکه هرچاته په زړونــوکې«عیان» ؤ

*****

دلیکلونیټه یې: ۲۳/۲/۲۰۱۵/ ــ ۴/۱۲/۱۳۹۳/ غرمه دوه نیمې بجې.

پای

زمادقبرپه شناخته

*****

ا د یــره کـې مـې د قــبرلټـه وکــــــړئ!+

ورته وګورئ په شناخته یې څه لیک دی

پې ښکل شوي به وي دغه څـــوبیتونه+

شـعرنه، دزړه بــړاس ډرامـاتیــک دی

*****

د«کرزي» مرزي نه واخله پاچاګیان دي+

تـر«بــل زي» (۱) «احـمدزي» پـــــورې

ټول ترپایه«شاه شجاع»شاه شجاع ګان دي+

کــه ریـشـتـیا تـــاریــخ یـې ګــــــــــــورې

*****

اوچې خپسه دښکیلاک په وطن راغله+

زړه مې بندشودوعاوکړه خپلې مــورې

ددوه زره، دویــم کـا ل، دویــمه شپه وه+

زړه نیژدې وچې وی چاودې له دې لورې

*****

لـــه هغـې ورځـې نیــولــې بیــا تـــرننـــه +

رنګارنګ امراض مې ټول وجودکې ښوري

امـریـکا بـه شـرمیـد لـې بیـرته وځي+

د«اډو»او«کوچنډو»(۲) سره مختورې

*****

د«زي»«زي»او«دبل زي»مخ به ورتورکړئ+

(۳) اوپه خره باندې بې سورکړئ په شمــکورې

*****

استعمارچې مې له خاورې نه واپس شو+

بیــادوعـا راته کـــوئ پـه زورې زورې

*****

د«عیان» شمله به هسکه ترآسمان شي+

ورسره به وي میلیونه شملې نـــــورې

*****

۱) : بل یوچې راځي.)

(0)     ۲): یوه پګړه کوټ بنګار،یوپګړه بچي ، زاړي بوواري، آګااوبرګاهم ورته ویلی شو.

(1)    ۳): په ړندوسترګو، په پټوسترګو.

(2)     دلیکلونیټه یې:               /۱/۲/۲۰۱۵/ ــ /۳۰/۱۱/۱۳۹۳

زما دقبردشناختې دپاره

*****

زماژوند د«خلکولار»کې وقف شوی+

ترهغې چې څومې سا وه اوژوندی وم

*****

اوس به روح زماپه هغه ورځ خوشال وي+

چې ولس مې له«ښکیلاک»«زبیښاک»نه خلاص شي

*****

دلیکلونیټه یې: ۴/۱۲/۱۳۹۳/ ـ ۲۳/۲/۲۰۱۵/ سهارشپږنیمې بجې

پای

اودقبرپه شناخته مې

*****

زماقبرته لاس جګ کړئ، دوعاوکړئ!+

داورزیـاته کړئ چې خلــکونه قربــان ؤ

ښه ځواني یې شوه دولس په لارکې خاورې+

خـــاورې مــه شـه همـدغـه یې سترارمان ؤ

*****

اوپه خپله عقیده بانې ترمرګه ټینګ ولاړؤ+

که خـوښۍ کـه کـمزورۍ اوکـه توپــــان ؤ

ډیربې باکه له خپل ژوندنه په کې تیرؤ+

ځکه هرچاته په زړونــوکې«عیان» ؤ

*****

دلیکلونیټه یې: ۲۳/۲/۲۰۱۵/ ــ ۴/۱۲/۱۳۹۳/ غرمه دوه نیمې بجې.

پای

زمادقبرپه شناخته

*****

ا د یــره کـې مـې د قــبرلټـه وکــــــړئ!+

ورته وګورئ په شناخته یې څه لیک دی

پې ښکل شوي به وي دغه څـــوبیتونه+

شـعرنه، دزړه بــړاس ډرامـاتیــک دی

*****

د«کرزي» مرزي نه واخله پاچاګیان دي+

تـر«بــل زي» (۱) «احـمدزي» پـــــورې

ټول ترپایه«شاه شجاع»شاه شجاع ګان دي+

کــه ریـشـتـیا تـــاریــخ یـې ګــــــــــــورې

*****

اوچې خپسه دښکیلاک په وطن راغله+

زړه مې بندشودوعاوکړه خپلې مــورې

ددوه زره، دویــم کـا ل، دویــمه شپه وه+

زړه نیژدې وچې وی چاودې له دې لورې

*****

لـــه هغـې ورځـې نیــولــې بیــا تـــرننـــه +

رنګارنګ امراض مې ټول وجودکې ښوري

امـریـکا بـه شـرمیـد لـې بیـرته وځي+

د«اډو»او«کوچنډو»(۲) سره مختورې

*****

د«زي»«زي»او«دبل زي»مخ به ورتورکړئ+

(۳) اوپه خره باندې بې سورکړئ په شمــکورې

*****

استعمارچې مې له خاورې نه واپس شو+

بیــادوعـا راته کـــوئ پـه زورې زورې

*****

د«عیان» شمله به هسکه ترآسمان شي+

ورسره به وي میلیونه شملې نـــــورې

*****

۱) : بل یوچې راځي)

(۲): یوه پګړه کوټ بنګار،یوپګړه بچي ،زاړي بوواري، آګااوبرګاهم ورته ویلی شو.

(۳)): په ړندوسترګو، په پټوسترګو) دلیکلونیټه یې:/۱/۲/۲۰۱۵/ ــ /۳۰/۱۱/۱۳۹۳

پای

زما دقبردشناختې دپاره

*****

زماژوند د«خلکولار»کې وقف شوی+

ترهغې چې څومې سا وه اوژوندی وم

*****

اوس به روح زماپه هغه ورځ خوشال وي+

چې ولس مې له«ښکیلاک»«زبیښاک»نه خلاص شي

*****

دلیکلونیټه یې: ۴/۱۲/۱۳۹۳/ ـ ۲۳/۲/۲۰۱۵/ سهارشپږنیمې بجې

اودقبرپه شناخته مې

*****

زماقبرته لاس جګ کړئ، دوعاوکړئ!+

داورزیـاته کړئ چې خلــکونه قربــان ؤ

ښه ځواني یې شوه دولس په لارکې خاورې+

خـــاورې مــه شـه همـدغـه یې سترارمان ؤ

*****

اوپه خپله عقیده بانې ترمرګه ټینګ ولاړؤ+

که خـوښۍ کـه کـمزورۍ اوکـه توپــــان ؤ

ډیربې باکه له خپل ژوندنه په کې تیرؤ+

ځکه هرچاته په زړونــوکې«عیان» ؤ

*****

دلیکلونیټه یې: ۲۳/۲/۲۰۱۵/ ــ ۴/۱۲/۱۳۹۳/ غرمه دوه نیمې بجې.

زمادقبرپه شناخته

*****

ا د یــره کـې مـې د قــبرلټـه وکــــــړئ!+

ورته وګورئ په شناخته یې څه لیک دی

پې ښکل شوي به وي دغه څـــوبیتونه+

شـعرنه، دزړه بــړاس ډرامـاتیــک دی

*****

د«کرزي» مرزي نه واخله پاچاګیان دي+

تـر«بــل زي» (۱) «احـمدزي» پـــــورې

ټول ترپایه«شاه شجاع»شاه شجاع ګان دي+

کــه ریـشـتـیا تـــاریــخ یـې ګــــــــــــورې

*****

اوچې خپسه دښکیلاک په وطن راغله+

زړه مې بندشودوعاوکړه خپلې مــورې

ددوه زره، دویــم کـا ل، دویــمه شپه وه+

زړه نیژدې وچې وی چاودې له دې لورې

*****

لـــه هغـې ورځـې نیــولــې بیــا تـــرننـــه +

رنګارنګ امراض مې ټول وجودکې ښوري

امـریـکا بـه شـرمیـد لـې بیـرته وځي+

د«اډو»او«کوچنډو»(۲) سره مختورې

*****

د«زي»«زي»او«دبل زي»مخ به ورتورکړئ+

(۳)اوپه خره باندې بې سورکړئ په شمــکورې

*****

استعمارچې مې له خاورې نه واپس شو+

بیــادوعـا راته کـــوئ پـه زورې زورې

*****

د«عیان» شمله به هسکه ترآسمان شي+

ورسره به وي میلیونه شملې نـــــورې

*****

۱) : بل یوچې راځي.)

(0)    ۲): یوه پګړه کوټ بنګار،یوپګړه بچي ،زاړي بوواري، آګااوبرګاهم ورته ویلی شو.)

(1)    ۳): په ړندوسترګو، په پټوسترګو.)

(2)     دلیکلونیټه یې:               /۱/۲/۲۰۱۵/ ــ /۳۰/۱۱/۱۳۹۳

زما دقبردشناختې دپاره

*****

زماژوند د«خلکولار»کې وقف شوی+

ترهغې چې څومې سا وه اوژوندی وم

*****

اوس به روح زماپه هغه ورځ خوشال وي+

چې ولس مې له«ښکیلاک»«زبیښاک»نه خلاص شي

*****

دلیکلونیټه یې: ۴/۱۲/۱۳۹۳/ ـ ۲۳/۲/۲۰۱۵/ سهارشپږنیمې بجې

اودقبرپه شناخته مې

*****

زماقبرته لاس جګ کړئ، دوعاوکړئ!+

داورزیـاته کړئ چې خلــکونه قربــان ؤ

ښه ځواني یې شوه دولس په لارکې خاورې+

خـــاورې مــه شـه همـدغـه یې سترارمان ؤ

*****

اوپه خپله عقیده بانې ترمرګه ټینګ ولاړؤ+

که خـوښۍ کـه کـمزورۍ اوکـه توپــــان ؤ

ډیربې باکه له خپل ژوندنه په کې تیرؤ+

ځکه هرچاته په زړونــوکې«عیان» ؤ

*****

دلیکلونیټه یې: ۲۳/۲/۲۰۱۵/ ــ ۴/۱۲/۱۳۹۳/ غرمه دوه نیمې بجې.

«پای»

Comments are closed.