بسمل

nakhtar

 ګلاب رنګ جانان ویده  زه ورته ناست یم 

 سر یې زما په زنګانــــــــــه  زه ورته ناست یم 

 

 په خواږه خوب اړخ په اړخ واوړي  راواوړي  

 لږ را پورته کړي باڼــــــــــــــه  زه ورته ناست یم 

 

 خوشبويي  یې دبــــدن  له مانه تاو ده 

 ورته غورځي مې دازړه زه ورته ناست یم  

 

 دښایسته مخ پلوشویې ملک نیولی  

 لکه لمر په لمرخاته زه ورته ناست یم  

 

 تورې سترګې یې له ځایه ښایسته دي  

 پکې نه ښکاري رانجه  زه ورته ناست یم  

 

 په اړخ واوښت لب یې وروپه خوله کې راکړ  

 نی شکر څه دي لا څــــــــــــــه زه ورته ناست یم  

 

 دکورسي ایت مې څـــوځلې پرې ووېل  

 وخت نږدې دی دلمانځه  زه ورته ناست یم  

 

 که لمانځه ته ځم ګران ښوري راویښیږي  

 زړه مې نه ځي له خواږه  زه ورته ناست یم  

  

 بس همدلته یې په سپین مخ سجدې  ږدمه  

 نور نو وکړم  خدایــــــه څه  زه ورته ناست یم  

 

 ای  دزړو مالکـــه ته خو ښه خبر یې 

 چې تر تا دروستم ده زه ورته ناست یم  

 

 ښکولوم په بسم الله دجانان شونډې 

 زه بســـمل په اوداسه  زه ورته ناســـت یم 

 

 ګلاب رنګ جانان ویده  زه ورته ناست یم 

 سر یې زما په زنګانــــــــــه  زه ورته ناست یم 

Door Guest