سمیع الدین افغاني

Smeuddin Afghani

زموږ دکلي دتروږمۍ مــــاښام څخه څوشيبې دمخه دکلي يوتنكې لس کــــلن هلک خــــوشحـــاله بريښيده،دهلک دخوشالۍ علت يو هم دا وه چې هغه د سبا ورځي د اختر د راتګ څخه خبر شوي وه۰ هلک ته دهغه موراوپلارداخترلپاره نوي جامي،څپلي اوواســــکت رانيولــــي وه چې هغه په همــدي ماذيګرقضادسباورځې نوې جامې اودنــــږدي دوستـــانو داختر مبــاركــۍ تحـفي په خپل وجودكې تمثيلولي اوهمدا وجــــه وه چې هلــــک ته يـې خوشحاله بڼه ورکــــړي وه،په رښتيــــاسره کــــوم اختر چې ماشوم ته سبا راتلــــونكې وه، نه تنها هغه ته بلکې دکلي ټولــــواوسيدونکوته يې دخوشحالي  زیري ورکاوه.

هو،کوم اختر ؟ دکوراوکلي اختر،اوکه دمهاجرواختر،کوم چې دخپل کور،کلــــيواوبــــانډوڅخه لرې په پردي وطن كې لمانځي ؟ دايوڅــــرګنده خبره ده چې اختر هر چاتــــه هرچيرې او په هرځــــاې كې چې وي پوره اويانيمه خوله خندااوخوښي وربښي.

نواختر کوم اختر؟

دادځـــوانـــانـــودخـــوښیو اختر

د پیغـــلو نجـــنو دټــــــالیو اختر

دکـــــور او کــــــــــــلـــي اخــــــتـــر

چــــــي لــوړ دودونــــــــــــه لـــري

د ســــپـــوراو پـــــــــــــــلی اخـــتر

ښـــه رواجـــــــــونـــــــه لـــــــري

دا د خــــوښیــــواټــــنــــونو اختر

دا دخوشحاله ســـرودونواختر

دی دبیـوزلوکونډو رڼــــډواختر

د یتیـــمــــانو او بــربــنــــډو اختر

د غریبـــانو او خــــانــــــانو اختر

د مسلمـــانودینــــــــدارانو اختر

وي مبارک دې په تمـاموخلکو

وي برکــت دې په تمامو خلکو

ښه افغاني دود او رسمــونه لري

خدایګوچې ښکلي رواجونه لري

—————————–

سمیع الدین افغاني

Door Guest