څلوریځه 

                                                                   «شاعر: محمدعیان «عیان

   

 *****

   + هلته رپیږي لا پې ، تورپښتنې زړوکی

   چې په راکیټ دې وویشت، زمونږه کور وړوکی

    *****

+ ته دملک نوسی وې، اوس یواشرارقوماندان

زمونږلوي کلی دې کړ، دوینوسور ډنډوکی

« پای »

Comments are closed.