دهجران غم

دا چې نه د هیریدو دی د جانان غم

ژړوي مې، سوزوي مې دهجران غم

چې وعدې یې دراتلو شيٍ پوره نه شي

اوروي مې په زړګی کې دخفګان غم

د هجران په نا علاجه بستر پروت یم

لټوم د خپل زخمي زړګي درمان غم

هر کنډر مې د زړګي په اورلمبه شو

پکې پروت دیارد مینې پټ پنهان غم

د اغیاردا دوه مخۍ ته چې نظر شم

هیڅ یې نشته تصور کې د ایمان عم

دغربت دغه تیارې به خدای رڼا کړي

شې پوره به د خواږه زړګي ارمان غم

افغاني تکل او هوډ چې سره مل وي

شې تسل به د وختونو د دوران غم

——————————–

سمیع الدین افغاني

۲۵ – ۸ – ۲۰۱۸

م ۰ کال

Comments are closed.