دشهیدارمان«لوڼي»اروا ته ډالۍ
محمدعیان عیان
:دپښتون ژغورنې دغورځنګ شهید ارمان« لوڼي»، ددې غورځنګ دنوروشهیدانواو د محکوم افغانستان دټولو پښتنوشهیدانوارواګانوته ډالۍ 
.دحضرت ګل«بارګامي»څلوریځه اوزما«عیان»انتخاب
څلوریځه

+ ای ظالمه که ټول مړه ستاپه چاړه شو
داسې مه وایه چې ستانه به ساړه شو
+ ته مووژنه! مونږبه لاپسې ډیریږو
ترهغې چې په خپل«حق»باندې ماړه شو


Comments are closed.