اختره ورشه

اخترورشه هغه کورته څی غمونه ګالي

دجګړي اورکښې سوځیدلي ملهمونه غواړي

خوری هره ورځ په سرسوکان دغلګروله خوا

مین په خاوره٬دپردیومات لاسونه غواړي

څې دکنډروریې ورمات کړدلغتوپه زور

دیرغلګرودي عمل نه ځوابونه غواړي

ځواب خونشته نه به ووینی هیڅکله له دوي

دعاقلانو پوخ نظرنه دلیلونه غواړي

نه مونکریځي ولیدلي دماشوم په لاسو

داژړغونې وچي شونډي لږ نازونه غواړي

اخترراشه درته وکړورښتیانۍ نن کیسي

له اوښکوډک دغه نکلونه خلاص غوږونه غواړي

Door Guest