د پکتیکا اولس او افغان راډیو ټولو کارکونکو ته زه ایوب خان دلیار د زړه له کومی نه سلامونه او نیکی هیلی وړاندی کومه -هیله مند یم چی روغ جوړ او خوشحاله به وی زه له سعودی عرب د تبوک له ښاره تاسو ته لیک درلیګم -یوه ګوډه ماته غزل درته لیکم هیله ده چی خوښه به موشی

په وطن باندی اور بل د نو دا ولی ؟

لګولی مو پری خپل ده نو دا ولی؟

هیس غمخوار یه په دي واړه جهان نشته

هر سړی یه مال ته غل ده نو دا ولی بدبختی نه مو نور خلاص کړی یه خالیقه

پروت اغیار می په درشل ده نو دا ولي؟

واشنګټن ماڼی کړی چا ړنګی څوک پری نیسی کربلا میدان کابل ده نو دا ولی ؟

نور څه نشته د اسلام ختمول غواړی !

دا فیشن یه لا ستر چل دا نو دا ولی؟

زه دلیار د بی وسی نه که څه نکړم

خلک وایی چی پاګل ده نو دا ولی؟

محمد ایوب خان دلیار سعودی عرب تبوک

Door Guest