هغه پاپ چې قرانکریم یې سوځولۍ وو یو ساعت په جیل کې تیر کړ

هغه امریکا یې پاپ چې قران کریم یې سوځولائ وو غوښتل یې چې دا ځل بیا په امریکا کې د یوه  مسجد مخکې  د اسلام په ضد لاریون وکړي خو يوه ځا یّې قا ضي هغه ته د لار یون کولو اجا زه ورنکړه د قاضې دپریکړی لامل د اوه چې دا لاریون به یو ځل بیا ستونځې را ولاړي کړي دمحکمې په جریان کې قا ضې د تیري جونز نه وغوښتل چې هغه با ید سیمبو لیک یو دالر جریمه پریکړې خو تیرې جو  نزدا خبره ونه منله او د جر یمې د پریکولو نه یې انکار وکړ

نو قا ضي بیا دۍ جیل ته وا چاوو  خو لو یوه سا عته ورو سته کوم وخت چې دۍ د جریمې بریکولو ته چمتو شو نو بیا بیرته خوشۍ شوو
تیري جونز چې د اسلام او قرآن کریم په ضد یې لاس پوري کړی او مختل العقل نصراني پاپ دی

Comments are closed.