آزاد افغانستا ن

Smeuddin Afghani

    سميع الدين افغاني

چــې کلــــه ګل کلــــه بوستان يــادوم

زه مــــې د خــــوږ زړګي جانان يادوم

زمــــا قــــلم او مــــحبت معلوم دی

جنګ نه نفرت زه خپل آ رمان يادوم

ټوپکه مات ،ظالمه سر دې وخورې

زه مې په ســــوله کې ايمان يادوم

يواځې جنګ ندی چې لار پيدا کړي

زه پــــه قــــلم د ژوند داستان يادوم

جنګ تباهي ده جنګ وحشت راولي

د قــــاتــــلانــــو تير زمــــان يــــادوم

چې شل په سلو کې قدرت غواړي دوی

زه پــــه لستوڼې کــــې ماران يادوم

دا دپــــردو استــــخبـــاراتــــي ادارو

ښکاره او پت جیره خوران یادووم

دا وزارت خــــو د خدمت موخه ده

دا د چوکی ټيــــکه داران يــــادوم

راشه چــــې غــــاړه شو غړۍ شو سره

په ورورۍ هــــر مشکل اسان يادوم

افغانــــه پريــــږده د ټوپــک خبره

پـــه هوښاري بـُـرد د ميدان يادوم

راځه چې لاس د ورورۍ ورکو سره

د ازوريــــدلــــي افغانــــان يـــادوم

زه دښمـــني د ټوپک مار سره کړم

نه چې د دين خدمت ګاران يادوم

ټوپک دې پريږده سترګې خلاصې که نور

والصلح خير پــــه نوم قــــران يادوم

افغاني يــــوکــړه دا خواره قومونه

بــــيا به ازاد افغانستا ن يــــادوم

ای قهرمان ملته

د مليتونو لوی افغان ټبره

ای د تاجک او نورستان ټبره

د هزاره ازبک ترکمن پرګنو

میشت په زابل اوپه جوزجان ټبره

نن ستاسو پوه متانت دی پکار

د قندهار غور سمنګان ټبره

راځئ يو موټی يو قوت شو سره

ای په بادغيس میشت په لغمان ټبره

په ننګرهارکه په زابل کې ميشت دي

د پکتیاد خوست بدخشان ټبره

ټول ای زموږ درانه خواره قومونه

ای د امو نه تر بولان ټبره

*********

څوبه په زړوکې ملامت کوومونږ

نور به ريښتنی بغاوت کوو مونږ

دلته کې څه تيرشوي څه تيریږي

لدې غمیزو شکایت کوو مونږ

دا د لسیزو ماتمونو لړۍ

ټولې نړۍ ته حکایت کوو مونږ

نن زموږ هر کلی ماتم ژړوي

د واکدارانو ملامت کوو مونږ

د يو پاڅون دځان خلاصون په خاطر

په لر او بردا  مصلحت کو مونږ

داسې حالت نور د زغملو ندی

لا به تر څو خوب د غفلت کوو مونږ

*********

لږ شئ دخوبه را بیدار ولسه

ای مدبر اتل هوښيار ولسه

په تااوس ظلم دی تيری چليږي

ته په نړۍ کې وې نامدار ولسه

سره يو موټی یو قوت که نشوئ

شئ به محتاج د هر اغیارولسه

ته وې فاتح ته وې باتور د زمان

د تاریخونو افتخار ولسه

نن دا پردي دا د لستونو ماران

ستا بربادۍ ته دي تیار ولسه

همدا شيبه ده سرنوشت وټاکئ

نور نو غفلت ندی پکار ولسه

*********

پاڅه را ويښ شه ولسو ته ګوره

ته دپلرو جګو شملو ته ګوره

ټول نن په ویر او په ماتم ژړيږي

ته لر او برو پښتنو ته ګوره

دی کور او کلی مالتونه په غم

دا نور قومونه پرګنو ته ګوره

اوس دې په قوم په مليتو بيلوی

ته د غليم مکراو پلمو ته ګوره

ستا د نيکودی کارنامی معلومې

د نجيب زړونو کارنامو ته ګوره

دغه د هیلو ارمانونو منصور

دا په وطن شهید بچو ته ګوره

*********

ددې بديو انتقام پکار دی

دغو ناخوالو ته انجام پکار دی

څوبه د غم نارې سورې وي دلته

دلته بادرده پوه زمام پکار دی

نور په دوکو تشو وعدو څه نشي

پردي صفتو ته لږ پام پکار دی

چې مو نورخلاص لدې ظلمت کاندي

يوبا تدبيره انسجام پکار دی

نور به يو کیږو د بقا لپاره

پوهه ا خلاص رښتينی ګام پکار دی

افغاني هیلو ارمانو په خاطر

دغو نا خوالو ته فرجام پکار دی

——————————

سمیع الدین افغاني

۵ – ١ – ٢٠١٤

Comments are closed.