غلمینه ډوډۍ

لیکوال:امرالدین سرحد

کورکښې لرو زړه مینځلي شړۍ

میلمه ته ږدو غوړه غلمینه ډوډۍ

چاته مونږ نه ګوروپه بدوسترګو

لانجي اوغوټي خلاصه وپه جرګو

راغواړو تاسي څې جرګي منۍ

کور کښې لرو زړه مینځلی شړۍ

مونږه انسان دخدای بنده بللی

دنړۍ ونډه کښې موخپل ګڼلی

له ژبی٬رنګ،کسب ومذهب سره

تعصب مونشته،بل نصب سره

دسولی څرک مونږرابللی راځۍ

کورکښې لروزړه مینځلی شړۍ

زمونږه خاوری ته چا بد کتلي

په زخمی سرپه لاسو شوټ وتلي

دوي تښتیدیلی نیمه شپه کښې په شا

مونږ یې بللي یو دوي توره بلا

مونږبلا نه یوزمونږه موروه زمرۍ

کور کښۍ لرو زړه مینځلی شړۍ

تاریخ لیکلي داسي ډیري کیسي

راشي په سترګوزمونږرښتیا ووینۍ

مونږ یوپه خپلوکښې یوموټی مدام

افغان تاریخه نه تاسي واخلی الهام

زمونږ ته له هرڅه ګرانه خاوره لمړۍ

کورکښې لرو زړه مینځلی شړۍ

Comments are closed.