هغه ماښام:امرالدین سرحد

په یاد دی راوړه هغه شپه ته

هغه ماښام هغه شیبه ته

څې ما اوتا په پټه پټه

دواړه له کوره ووتلو

زاړه کنډونه تیریدلو

واوره له پاسه اوریدله

په وچه مځکه خوریدله

ماوتا یوبل څې کتل کړل

په مینه مینه یې خوړل کړل

ماپه ښې لاس دتا کیڼ لاس توداوه

تاپه کیڼ لاس زماښې لاس سولاوه

له ستوروډک آسمانه لاندی

په سپینو واورو خوزیدلو

اوجوړول موسپین غونډاري

لکه پانډوس لکه سپین کاڼي

او وارول مویوتربله

ښکلی رڼا شپه کښې څوځله

په تن زمونږ تودي جامي وي

دګریوانه تڼۍ مودری وي

په پښو زمونږ تودي پڼي وي

له واوروډکي تودي شپي وي

دنیمې شپې خوږي کیسي وی

دتنکۍ مینې ترانۍ وي

ماپه ښې لاس دتا کیڼ لاس توداوه

تا په کیڼ لاس زما ښې لاس سولاوه

Comments are closed.