هر تورى د غزل مې يو سېلاب در سره مل وي

هر تورى د غزل مې يو سېلاب در سره مل وي

شرنګ شرنګ مې د بنګړو لکه رباب در سره مل وي

يو زړه څو نرۍ اوښکې ستا په لاره ماښام پرېږدم

سهار يو څو سندرې يو ګلاب در سره مل وي

Comments are closed.