لنډئ :امرالدین سرحد

کډي روانی زه ور ګورم

اوښکی مې سترګو کښې سیلاب شوي زړه می وړینه

کلونه تیر شول هیر می نه شول

دپښتنی کوچئ دسترګو پرهارونه

غواړم کوچی سم بیرته لاړسم

دلوړو غرو له سره وګورم ملکونه

Reacties zijn gesloten.