له

تا سره نه یم

ته

یې مه وایه

له

ځانه سره یې زمزمه کوم

.

.

.

زه

ښه یم….. زه آرامه یم…..

فقد

لږ………

خوب

راته رازی زړه مې تنګ ده

په

یاد کې دی سته، ستا د نوم ویلو کې بی وسه وم، ډیري خبری دی چې د مینی به هکله دی

درته یې نه سم ویلې

اوس

په ستوني کې مې دا ټولی خبری زی رازی

له

دی خبرو سره اوس څه وکړم.

د

دی خبرو ټول درد چیرته ده چې ما تاته نه دی ویلی

زه

مې باید خبری ټولی درته وکړم خو….

باید

چې ښه ووسم

زه

ښه یم….. زه آرامه یم……

فقد

لږ……

بی

حوصلی شوی یم..

آسمان

راته درون ښکاری چې رانه ډیر لری ده.

ورځی

راته لنډی ښکاری

زه

په خپله وختونه بی پرواه تیروم

بیا

وایم چې دا ژوند څومره تنګ شوی

ورځی

ټولی له وریځو ډکې شوی زما په سترګو کې خو لکه باران نه وریږی

ځکه….

زه

ښه یم……. زه آرامه یم………

خپلی

ټولی خندا ګانې مې له نظره کړی چې خندا راته نوره رانه شې

مګر

نه پوهیږم چې ولی آه وباسم

آه

او

آه

او

بیا هم آه

نور

مې زړه تنګ شوی له ډیره آه آه څخه.

ټوله

شپه مې په سینه کې آه وی

دومره

دردونکی ده چې زه کولی شم په دی آه باندی مې ټوله نړۍ ایری کړم

اکبری