نن مې په کوګل کې زړه یوبل ډول درزاکوي

سکیپه کې جانان ګورم خوږه خوږه خنداکوي

ډېر یې دلیدو په تمه داخوااخواوځغاستم

شکرچې انلاین شوتودمجلس لکه پخواکوي

سم ورته کتلای نه شم نه چې په نظیریې کړم

ګوري په حیاحیاپه سترګوکې مسکاکوي

خدایه لایې زیات کړې برکت په ګلورین حسن

ستوري یې په مخ ناڅي سپوږمۍ یې تماشاکوي

سترګې چې راواړوي دازړه مې دومره وغورځي

ته وابلبلک دی په ګلانوکې هواکوي

ناست یم له ګلرنګ سره جاموکې نه ځایږمه

وه خدایه چربانګ شواذانونه به ملا کوي

لمر راوخوت غواړمه رخصت ځم له جانان څخه

غرېو یمه نیولی پښې مې سستې شوې لړزاکوي

ای خالقه راولې بسمل چې ښه ډېرنازورکړم

څوبه خواره کی په شوګیروکې واویلا کوي

Door Guest