بیایې پلـــوشې په ګلرخساروینم

nakhtar

بیایې پلـــوشې په ګلرخساروینم

شـکرمخامخ مې شېرین یاروینم

ډېر لرې له ماخوله هرچا نږدې

ګران دی په ماګران لیل ونهاروینم

کله چې وږمې یې زماپه خواراشي

خجل ورته عطردبازاروینم

 

داګلان که هرڅومره زېباښکاري

کله پکې حسن د دلداروینم

 

لږمې که له پاکې مینې حال ورکړم

ډېربه په نارواوپه کوکاروینم

 

ربه لا یې زیات کړې سخاوت پرما

پرېږدئ چې رقیب همداسې خواروینم

 

ومولید اغیارته خدای سزأ ورکړه

هغه ده غړۍ یې پاس په داروینم

 

ماه به دګلرنګ خیالي تصویرجوړکړ

اوس یې لکه ستوری هرسهاروینم

 

سږ کال اووه ویشتم اواووه ویشتم دواړه

زه پکې دپاک الله اسراروینم

وه جانانه هغه وخت به هم راشي؟

لاس مې چې داستا دغاړې هاروینم

 

ولې نه بسـمله خدای موډېرلوی دی

لېچې به مې ستا په مټ سینګاروینم

بیایې پلـــوشې په ګلرخساروینم

شـکرمخامخ مې شېرین یاروینم

http://nakhtar.bloguna.tolafghan.com/posts/20246

Comments are closed.