میروم لغمان جان

سمیع الدین افغاني

میروم لغمان جان

میروم لغمان جان د خارج دل مه تنګ شده

ملک بیګانه به مه زندان دیهمزنګ شده

میروم کنر جان در سفر دل مه تنګ شده

میرم کابل جان امریکا دل مه تنګ شده

 

د باغمرزا د قرغه یي مه اشنایا دارم

هم دعمرزایي و الیشنګ قوم وخویشا دارم

باله د چاردی  حیدرخانی انډیوالا دارم

از قلای پشه یي والینګار چه خاطرا دارم

میرم در خانې خود دیګه پای فقیر لنګ شده

 

میرم کابل جان د خارج  دل مه تنګ شده

میروم کنر جان اروپا  دل مه تنګ شده

 

یاد ګلکی استاد  چی یک داستان ها میکرد

یګان شیر جنګی را کتیش  پاینده هم یکجا میکرد

یادت است ملا استاد چه یک خاندن ها میکرد

ګل و  رحم الله وهفته ګل هم چه سارها میکرد

الی خو ساز ها کلې  ګډ وډ و جلترنګ شده

 

میروم لغمان جان د خارج دل مه تنګ شده

میرم لوګرجان د سدني دل مه تنګ شده

 

یک وخت د بازار ترګړی چه بیرو بار بود

سونې دیګري لب دریا چه واره دار بود

چقه جم جوش دترګړی جمعه بازار بود

زیارت و میله د مهترلام صاحب نامدار بود

یاد او  وختا الی خو بخت کی ما د جنګ شده

 

میروم لغمان جان  اروپا دل مه تنګ شده

میروم لغمان جان دلندن  دل مه تنګ شده

 

وخت سال نواست  لغمان جان چقه زیبا شده

هر رقم میوه  و حاصلات اینجه پیدا شده

وخت غریبی داس درو در همه جا شده

ګر و نیشکر کتي بادرنګ هم پر بها شده

چې خوب مردم ها بود حالې دل مردم سنګ شده

 

میروم لغمان جان د خارج دل مه تنګ شده

میروم لغمان جان کانادا دل مه تنګ شده

 

بیا که لغمان جان بریم  بیا دیګه اشتي کنیم

سنګ د جای خود سنګین بیا انډیوالي کنیم

رنګ جنګه ګم کنیم سم وطنداري کنیم

ګم جنګ طلبا شوه رسم افغاني کنیم

مردم وطن دیګه به تنګ از دست جنک شده

 

میروم ننګرهار د خارج دل مه تنګ شده

میروم لغمان جان د اتریش دل مه تنګ شده

————————————-

سمیع الدین افغاني

https://www.facebook.com/photo.php?v=835523833143686&set=vb.100000582317397&type=2&theater

Comments are closed.