!اوداشغال په ځدلمبه شئ

محمدعیان«عیان»       ***** ای زما دملک آسمانه ای اوچت اوچتوغرونو اوای وچووچوتړو ای خورو ورو درو                                                          اوای تکوشنوناوونو ای ځنګلونو                                                                   ای باغونو ای سپیروخړوډاګونو اوای خړوخړوخاورو ای څپاندڅپاندسیندونو ***** ای خوږو توروموماڼو سروکرکڼو سروکرواړو ای غوزانومرخڼیو ای بادامواوپیستیو اینځرانواوتوتانو ای سنځلوپستوولوـ … بشپړه لیکنه

دهاشم دقیق په یاد

 محمدعیان «عیان» هغه راته په پارسي ویل:«بذات اقدس قسم می خورم که مرا میکوشه».«په پاک ذات سوګند خورم چې ماوژني». د«خاد» دوزخي جاسوسي سازمان مې داسې سخت تعقیبوي چې په خپل کورکې شپه نه شم کولای؛ ځکه خونن شپه ستاسره … بشپړه لیکنه

دکلیزې په ټیل کې لنډه کیسه

: محمدعیان«عیان»          دکلیزې په ټیل کې ***** «دشلوپه ټیل کې» کیسه خوبه مواوریدلې وي اوکه نه مووي اوریدلې نوزړه راښکونکې ده. لیکین په دې پسې «دکلیزې په ټیل کې» کیسه هم زړه ګړبوونکی ده.  «دشلوپه ټیل … بشپړه لیکنه

غرغړه که غړغړه؟

محمدعیان«عیان» ***** وایي لمرپه غرغړه یاغړغړه دی. یانې چې لمرمخ په پریوتو اوډوبیدودی.  چې مازیګرشي نوپه غرنیوسیموکې لمرغره ته ورنیژدې کیږي اوپه اخیرکې غاړه ورکړي.داسې ښکاري چې لمرد غره دڅوکې سره لګیږي اودې لګیدوته دلمرغرغړه یا غړغړه وایي.  کیدای شي … بشپړه لیکنه

   پاچاکه باچا؟

محمدعیان «عیان»   دادوه کلیمې په خپل مینځ کې سره ډیرې ګډې وډې اوننوتلې دي.  یوشمیرکسان ټولواک (پادشاه ـ کینګ) ته پاچا وایي اونوربیا «سید» پاچابولي.  همدارنګه ځینې یې سیدته باچااوټولواک ته پاچاوایي.  څومره به ښه وي چې داکلیمه یوه … بشپړه لیکنه

!دکونړمست پسرلیه 

 «شاعر: محمدعیان «عیان  شعر      دکونړمست پسرلیه! دکونړ په جګوڅوکو وریځوغړوسکې جوړې کړې هلته تندرآوازوکړ دبریښناپړکا شروشوه دباران څاڅکي راښکته په ترپایې ورا وکړه غټ غټ څاڅګي په کاسووو موراوزوي په لارروان وو د«تیشې»کلي په لورې سرکاڼونه خوځیدلي سخت باران … بشپړه لیکنه

ګیدړسینګ:لنډه فلکلوریکه کیسه

محمدعیان«عیان»                   ګیدړسینګ ***** لنډه فلکلوریکه کیسه: دازمونږدکلي یوه فلکلوریکه کیسه ده، خوکه ریشتیاپیښه شوي هم وي نوشک یې نه شته.  ګیدړسینګ نوم یې ورته له دې کبله ټاکلی چې دکوم هندو یا سیک دنوم سره ټکرونه کړي؛ ځکه چې … بشپړه لیکنه

غټ ارمونی : لنډه کیسه

 :لیکوالمحمدعیان«عیان» هغوی دواړه چې په پیښورکې د «سي،آی،ای» ددفترپه اندرپی(پوړۍ ـ زینه) کې سره مخامخ شول نویوبل ته مسکي اولاسونه یې ورکړل. له ستړي مشي اوګړې بړې نه وروسته یې په خبرو پیل وکړ.   ددوی دواړوباورښه پوخ شوچې له یوې … بشپړه لیکنه

کوړکه چرګه

لیکوال: محمدعیان «عیان» ټولې هګۍ یې دامریکا د«یونیکال»په کمپنۍ اودهغه هیواد  د رستورانونودبوسوپه کوټو کې اچولې وې اوخپل وطن ته تشه ګیډه راغله. راغله نه؛ بلکې آن له هغه ځایه دبوسوپه ټوکرۍ کې راوړل شوه. افغانستان ته خوپه ځانګوډوله چورلکه کې … بشپړه لیکنه