ورورګلو

ځينې ، ځینې په نامه باندې افغان دي

په باطن کې ددې خاورې دښمنان دي

په هویت د افغانیت باندې شرمیږي

ځینې اوس لا په قدرت کې حاکمان دي

د تعصب اود نفاق اوریې بل کړی

ډیر بې رحمه پردي پاله ظالمان دي

ترحم یاڅه انصاف په دوئ کې نشته

د پردو پټ اوښکاره جیره خواران دي

نه د سر نه د چا مال امن خوندي دی

بې احساسه ډیر بی رحمه انسانان دي

اوس افغان ولس یو شوی بیدار شوی

شي رسوا به کوم هغه چې خاینان دي

د حساب ورځ ده راتلونکې لرې نده

په کوم چاچې زورولي افغانان دي

افغاني په ورورګلوۍ کې مو بریا ده

هریوخیل مود یوې باغچې ګلان دي

———————–

سمیع الدین افغاني

۱۰ – ۱۱ – ۲۰۱۸

م ۰ کال

Door Guest