زه به درشم

Smeuddin Afghani

سميع الدين افغاني

ته قرار راسره وکړه زه به درشم

لږ مدار راسره وکړه زه به درشم

چې وعدې دې د وصال راوړي ترغوږه

د ريبار راسره وکړه زه به درشم

زه بندي د کور او کلي د دستور يم

ته لږ وار راسره وکړه زه به درشم

زه په هيله تاج محل ته دې درتلو يم

ته هم لار راسره وکړه زه به درشم

ها وعده دې د نيمکړي ماښامونو

په بار بار راسره وکړه زه به درشم

چې تکل مې د درتلو نا هيلی نشي

اعتبار راسره وکړه زه به درشم

ستا دمينې اسير شوی زړه مې وايي

پري وار راسره وکړه زه به درشم

————————————–

سميع الدين افغاني

Comments are closed.