که خپل که بیګانه ده

same

 چا وران کړو دا وطن چا تری لوټ کړې خزانه ده

که خپل کـــه بیګانه ده

چه خپل یــې ورانوي بیا د پـــردو نه څه ګیله ده

ظالمه زمانه ده ،ظالمه زمانه ده

هر چا تــــر خپــــله وسه دا وطــــن کــــړلـــو خراب

څوک ناست دی بلـډنګو کې په ډالر کوي حساب

څوک پروت دی په خیمه کې له یخني نه شو کباب

هر چا ده غږولی د خپل خــــوښې ترانه ده

ظالمه زمانه ده ،ظالمه زمانه ده

په نوم د عدالت دی خو خیانت پکې چالان دی

غریب پدې وطــن کې د ماړه نس په ارمان دی

دا ملک چاته جنت چـــاته په مثل د زندان دی

هستي یــــې رانه لـــوټ کـــړه د ډالروزمانه ده

ظالمه زمانه ده ،ظالمه زمانه ده

خلک لاړه ترکیهانه موږ په خپلو کې جنګیږو

پدې عصرو زمــــان کې د پردو په ډول ګډیږو

نفاق او تربګني کــــې هیڅ مطلب ته نه رسیږو

وطن په نامه یو شی صرف همدا یوا چاره ده

ظالمه زمانه ده ،ظالمه زمانه ده

ټینګ عزم افغانی اوورورګلوي موسعادت دی

وطن ته د با دردو هیواد والو ضرورت دی

یووالی اتحــــاد زمونږه پوهه ده همت دی

وطن بـــه شي اباد که دا مو عزم او اراده ده

ظالمه زمانه ده ،ظالمه زمانه ده

———————————————

سمیع الدین افغاني

مهاجرت

Comments are closed.